Radca_Prawny_Piotr_Konop

Kancelaria Prawna
PIOTR KONOP
Radca Prawny

ul. Walerego Sławka 13/82, 30-633 Kraków
NIP: 6842439159

tel. +48 730 101 505

e-mail: biuro@kancelaria-konop.pl

www: kancelaria-konop.pl

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)informuję, iż: 1) ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH jest Radca Prawny Piotr Konop, prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie, przy ulicy Walerego Sławka 13/82, 30-633 Kraków, NIP:6842439159, REGON:384828164, nr telefonu +48 730 101 505, adres e-mail biuro@kancelaria-konop.pl (dalej jako „ADO”). 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia oferty pomocy prawnej, a w przypadku przyjęcia oferty w celu świadczenia pomocy prawnej, a w szczególności w wykonaniu zawartych umów o świadczenie pomocy prawnej, w celu udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych, opracowywania projektów pism oraz występowaniu przed sądami i urzędami.3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą stosowne osoby i podmioty, które świadczą usługi na rzecz ADO: m.in dostawcy usług IT, dostawcy usług księgowych, zewnętrzni konsultanci prawni. 4)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym, a po tym okresie będą one usuwane bądź anonimizowane. 5)Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania sprostowania,uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO, prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, jeżeli będzie to technicznie możliwe 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy - w szczególności RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy z ADO. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość świadczenia usług prawnych na Pani/Pana rzecz. 9) ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną. 10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

1